334 – Най-ранно споменаване на българи в писмен извор
378 – Готите разбиват край Адрианопол император Валент, който загива в сражението
383 – В Константинопол умира готският епископ Вулфила, който създава азбука на готите и превежда Библията от гръцки на готски език. По-голямата част от живота си той прекарва в Никополис ад Иструм (дн. с. Никюп, Великотърновско)
453 – Умира Атила, вождът на Хунския племенен съюз, в който влизат и прабългарите
480 – Прабългари участват като съюзници на Византия в битки срещу остготитe
499-538 – Периодични набези на прабългари в пределите на Балканския полуостров
528 – Покръстване на прабългарския племенен вожд Грот в Константинопол
540 – Голямо нашествие на прабългари на Балканския полуостров под предводителството на хан Заберган
545-565 – Ежегодни нахлувания на славяни на Балканите
581-585 – Начало на масовата славянска колонизация на Балканския полуостров
586 – Първа славянска обсада на Солун
602 – Поход на византийския пълководец Петър срещу славяните на север от р. Дунав. Трайно заселване на славяните във вътрешността на Балканския полуостров
604 – Втора славянска обсада на Солун
615 – Трета славянска обсада на Солун
617-618 – Четвърта славянска обсада на Солун
626 – Обсада на Константинопол от авари, прабългари, перси и славяни
632-665 – Управление на хан Кубрат (605-665), създател на Стара (Велика или Голяма) България в земите на Приазовието и Прикаспието. Начало на българската държавност
635 – Пратеничество на хан Кубрат в двора на император Ираклий и сключване на първия договор между България и Византия
641 – Хан Кубрат участва във византийската междуособица на страната на Ираклиевата съпруга Мартина и нейните синове
645-647 – Пета голяма славянска обсада на Солун